Ten geleide

Het Quantumlight Ademwerk is een combinatie van een aantal technieken die duizenden jaren geleden in India reeds werden gebruikt, maar zijn aangepast aan ons huidige hogere en veeleisende levenstempo. De beginselen van de Vipassana ademmeditatie worden gecombineerd met een krachtige ritmische verbonden ademhaling (rebirthing) en evocatieve muziek. Samen leidt dit tot een zeer effectief geestverruimend proces Het Quantumlight Ademwerk is geinspireerd op het werk van wijlen Jeru Kabbal (Santosh) uit het begin van de jaren negentig. Zijn basisprincipe is dat er in het hier-en nu eigenlijk geen problemen bestaan. Maar omdat we nog kijken door de bril van het verleden zijn we er vast van overtuigd dat er wel degelijk problemen bestaan. Daarom ontwikkelde hij de Quantum Light Breath om mensen aan den lijve te laten ervaren dat zijn basisprincipe wel eens waar zou kunnen zijn .

Jeru Kabbal

Jeru kabbal is de geestelijke vader van de Ouantum Light Breath en het Clarity proces. Onder de naam Santosh was hij een van de toptherapeuten van het eerste uur in de ashram van Osho in Poona.(India). Waar hij werkte met de technieken van de eveneens door hem ontwikkelde Dehypnotherapie. In 1981 kreeg hij van Osho de opdracht om in Nederland te gaan werken.Hij was toen onder meer de leider van het Amaltas project in Soest. Toen dit project werd opgeheven vertrok hij naar Rajneeshpuram in Oregon (USA). In 1986 stapte hij uit de sanyaswereld. In die jaren voltrok zich bij hem een diepgaand bewustzijnsproces. Hij trok zich enige maanden terug in de woestijn, waar hij slechts op water en kiemen leefde. Daarna ontpopte hij zich als een spiritueel leraar die mensen de weg ging wijzen op hun geestelijke zoektocht. In 2000 overleed hij na een slopende ziekte.

Individuele begeleiding op maat

Het is gebruikelijk dat Quantum Light Breath in groepsverband wordt gegeven. Bij mij kun je echter terecht voor een professionele persoonlijke begeleiding. Eigenlijk ben ik altijd al een voorstander geweest van het individuele werk. Hoewel ik in mijn eigen ontwikkelingsproces ook goede ervaringen heb gehad met groepswerk, is mijn voorkeur steeds uit gegaan naar een één op één begeleiding.Voor mijzelf heeft een persoonlijke begeleiding heel veel betekend. Vandaar dat ik er grote waarde aan hecht. Mijn bevestiging als mens heb ik dan ook steeds in het persoonlijke contact met de therapeut ervaren. Dat wil ik de mensen die bij mij komen ook bieden. Maar niet alleen bevestiging, ik probeer ze ook in contact te brengen met wat ze diep van binnen beweegt, met wat hun leven zin geeft en wat hen tegenhoudt om te leven zoals ze eigenlijk zouden willen. In een persoonlijke begeleiding op maat staat bij mij elk individu met zijn verleden, heden en toekomst centraal in een veilige omgeving.

Rebirthing Ademwerk

Rebirthing Ademwerk is een bewustwordingsmethode waarbij de ademhaling centraal staat. Tijdens een rebirthing-sessie wordt de inademing verbonden aan de uitademing in een voortdurend ontspannen ritme. In een reeks van sessies wordt er naar gestreefd de ademhaling te bevrijden van spanningen, waardoor er een volledige ademhaling ontstaat. De werkzaamheid van een rebirthingproces komt neer op het voltooien van niet afgemaakte vroegere ervaringen, die onder de bewustzijnsdrempel een eigen leven leiden. Dit kan een beperkende invloed hebben op het dagelijkse leven. De verbonden ademhaling zorgt voor een psychologische schoonmaak waardoor het hier- en nu intenser wordt ervaren. Het is het ervaren van eenheid tussen lichaam en geest. Wanneer de adem eenmaal bevrijd is, wordt ze dieper en ruimer. De kracht die geblokkeerd was komt weer vrij. Dit zorgt weer voor voldoende energie om de complexe realiteit van het leven aan te kunnen. Tevens wordt de mogelijkheid geschapen om contact te maken met diepere lagen van de psyche. Hierbij kunnen intense gevoelens van vrede en geluk worden ervaren . Dit kan zowel een diepgaande ervaring zijn, als een stil gebeuren.
Lees meer over Rebirthing

Vipassana

Vipassana of inzicht meditatie is van oorsprong een boeddhistische meditatievorm. Centraal staat bij deze meditatie het ontwikkelen van “aandachtig zijn“ Dit hoef je niet te leren want het is van nature al beschikbaar. Het is een aanwezig zijn in het hier-en nu, met alles wat zich aandient en dit op een directe en neutrale manier te observeren. Dit is ook de essentie van het Quantumlight Ademwerk. Dat kan het observeren van je ademhaling , je lichaam, gedachten, gevoelens of emoties zijn. Maar ook datgene wat je ziet, hoort, ruikt of proeft. Vipassana Meditatie is het waarnemen van alle lichamelijke en mentale verschijnselen die in ons bewustzijn verschijnen, zonder daarover te oordelen. Zo leer je om de bril van het verleden af te zetten en het hier-en nu te zien zoals het in werkelijkheid is. Waardoor je beter kunt begrijpen hoe je als mens in elkaar zit. Bovendien leer je hoe je op een andere wijze om kunt gaan met emoties zoals angst, boosheid, verdriet, enzovoort. Dit is een bewustwordingsproces met als doel leven met werkelijk geopende ogen, waarbij je niet meer gehinderd wordt door beelden uit een fictief verleden. Dit betekent loskomen van wie je dénkt dat je bent en ervaren wie je werkelijk bent.

Evocatieve muziek

Bij Quantumlight Ademwerk wordt gebruik gemaakt van evocatieve muziek. Dit is muziek die specifieke gevoelens kunnen oproepen. Veelal is dit vrij onbekende muziek. Want wanneer we muziek goed kennen gaat ons verstand er onmiddellijk mee op de loop. We maken er dan meteen een eigen verhaal van. Met behulp van evocatieve muziek kan een levendige en geleidelijke opbouw worden ontwikkelt in een sessie. De muziek heeft echter geen achtergrondfunctie. Het dient juist helemaal doorleefd te worden. Dit kan iemand helpen door moeilijke fasen van de sessie heen te komen, weerstanden te overwinnen en zich over te geven aan de stroom van ervaringen. Evocatieve muziek kan specifieke aspecten oproepen en bevorderen zoals emotionele of fysieke pijn, agressie, sterke gevoelsbewegingen, uitbreiding van eigen ruimte. Maar ook oergevoelens als extase, opwinding, vervoering, enzovoort. Dit kan niet alleen psychosomatische bevrijding teweegbrengen, maar ook transpersoonlijke ervaringen.
Lees meer

Het hier-en nu

Het verleden bestaat niet. Alleen het 'hier en nu' bestaat. Wat we ons verleden noemen zijn slechts herinneringen, vergeelde foto's van wat ooit 'hier en nu geweest is. Die foto's hebben geen andere betekenis, dan die welke wij eraan toekennen. Als je in het verleden door een tijger gebeten bent, kan een foto van een tijger mogelijk angst oproepen. Maar door een foto van een tijger kun je nooit gebeten worden. Toch leven we vaak alsof het zogenaamde verleden nog bestaat. Maar voor het heden heeft dit geen enkel belang. We zijn gehypnotiseerd geraakt door angstbeelden die samenhangen met herinneringen uit het verleden of zelfs door interpretaties daarvan. Deze herinneringen die in ons onderbewustzijn zitten, omdat ze destijds te bedreigend waren om onder ogen te zien, bepalen in grote mate ons huidige leven. Ze zijn de bron van al onze angsten en zorgen. Vandaar dat het nu soms heel veel moed en moeite kost om je onderbewuste te overtuigen van de onontkoombare waarheid dat het verleden niet meer bestaat.

Hoe werkt Quantumlight Ademwerk?

Quantumlight Ademwerk is een krachtige ademhalingsstechniek. Door op een meditatieve wijze diep en verbonden te ademen wordt niet alleen het lichaam voorzien van extra zuurstof, maar ook het onderbewuste verleid zijn inhoud naar boven te laten komen. Bij Quantumlight Ademwerk gaat het echter niet om die inhoud, maar hoe je met die inhoud omgaat. Door je niet met de inhoud te identificeren, kun je die inhoud zo snel mogelijk loslaten. Aan het einde van een Quantumlight Ademwerk- sessie, wanneer je veel hebt losgelaten, kun je in contact komen met het gevoel dat je hebt als je angst- en zorgenvrij bent. Normaal gesproken is Quantumlight Ademwerk een geleidemeditatie CD opname, gesproken in de Engelse taal die ongeveer één uur duurt. Het ademhalingsproces in combinatie met emotioneel gevoelige woorden en evocatieve muziek dragen in grote mate bij aan de vrijlating van opgesloten emoties. Daarom gebruik ik niet de CD opname , maar begeleid ik zelf de sessie Live. Hoewel de ademhaling en de muziek de belangrijkste rol in dit proces spelen, is het van primaire betekenis dat de intensie van het gesproken woord ook gevoeld kan worden. Een live begeleiding in de Nederlandse taal maakt het wat gemakkelijker om daar contact mee te maken.

Waarom Quantumlight Ademwerk?

De meeste mensen leven vanuit indrukken uit het verleden en projecteren deze voortdurend op hedendaagse situaties. Ze zijn er rotsvast van overtuigd dat die projecties iets met de werkelijkheid te maken hebben. Een voorbeeld: iemand die paranoide is, draagt altijd een zekere angst met zich mee en projecteert die angst constant op relatief onschuldige situaties. Daardoor ondergaat hij die geprojecteerde angst telkens opnieuw en ervaart het als echt. Zo wordt die angst steeds groter, terwijl er in werkelijkheid helemaal niets is om bang voor te zijn. In feite zijn we allemaal een tikkelje paranoide. We dragen allemaal angsten met ons mee die niet reeel zijn.We zouden er niet bang voor hoeven te zijn. Maar zolang we ze als herinneringen met ons meedragen en projecteren op de werkelijkheid, denken we dat ze echt zijn. Quantumlight Ademwerk probeert je achter je projecties te laten kijken en de werkelijkheid te laten zien. Hierdoor kun je de keus maken om op de werkelijkheid in te gaan, in plaats van op je projecties.

Effecten

Fysiek
optimale zuurstofopname door verbonden ademhaling
herstel van de natuurlijke ademhaling.
betere stofwisseling.
versterking van het immuunsysteem
verhoogde vitaliteit
ontlading van fysieke spanning en stress
betere doorbloeding

Mentaal-emotioneel:
oplossen van oude onderdrukte emoties
effectief bij slapeloosheid
ontspanning van mentale onrust
betere concentratie- en geheugenfunctie
afname angstgevoelens
meer contact met gevoel en emoties
afname dwangmatig denken (piekeren, tobben)
versterking emotioneel evenwicht
Vermindering van de identificatie met het denken.
meer aanwezigheid in het Hier en Nu
acceptatie; vermindering van mentaal verzet
besef van innerlijke stilte en vrijheid

Mijn Praktijk

Bevrijdend Ademwerk heeft de laatste jaren een sterke groei doorgemaakt. Ik mag me verheugen in een gestaag toenemende belangstelling. Ik ben blij met de mensen die er de afgelopen jaren gebruik van hebben gemaakt. Die hun ontwikkeling en leven bewust ter hand hebben genomen en tevens anderen inspireerden hetzelfde te doen. Maar ik ben ook trots op mijn inspanning en doorzetting om dit werk voor een breder publiek toegankelijk te maken. Quantumlight Ademwerk is een schitterende groeivorm die in betrekkelijk korte tijd zichtbare en voelbare veranderingen kan geven. Mocht het nieuw voor je zijn dan geeft het de mogelijkheid een begin te maken aan een bewustwordings-proces waarvan je de rest van je leven veel profijt zult hebben. Als je al wat gedaan hebt op dit gebied, dan kan het zinvol zijn daar nieuwe impulsen aan te geven. Quantumlight Ademwerk is er op gericht je eigenheid weer terug te vinden. Iedereen is uniek, heeft unieke eigenschappen en talenten, essentiele behoeftes en zijn eigen uitdrukkingswijze. In de loop van je leven kunnen er echter dingen gebeurd zijn waardoor je gedwongen werd ontrouw te zijn aan jezelf. Ontrouw aan jezelf zijn betekent afstand doen van je eigenheid

Persoonlijke begeleiding

Een persoonlijke begeleiding bij Quantumlight Ademwerk is een goede manier om aan jezelf te werken. Na een intakegesprek vormen jouw ontwikkeling of hulpvraag het vertrekpunt van een aantal sessies die wij in dit gesprek zijn overeengekomen. Aangezien Quantumlight Ademwerk een proces is, zal een reeks van sessies meestal noodzakelijk zijn. De frequentie van de sessies is afhankelijk van jouw wens en zal altijd in overleg met jou zijn. Een frequentie van één sessie per 1- 4 weken is gebruikelijk. Dit geldt in principe ook voor het aantal sessies die nodig zijn, hier speelt echter ook jouw inzet en motivatie een belangrijke rol. Elke Quantumlight sessie bestaat uit een voorgesprek, waarbij je kunt delen over wat er op dit moment in je leven gebeurt. Daarna een ontspanningsgedeelte en de ademsessie die voornamelijk gericht is op het verwerken, accepteren en loslaten van 'oud zeer'. Daarna volgt nog een nagesprek waarbij het gaat over wat voor jou de essentie was van de sessie.

Even voorstellen

Even voorstellen, mijn naam is Willem J Overvliet. (1938) Mijn dorst naar heelheid brachten mij ooit in contact met therapiegroepen en inspireerde mij  zelf therapeut te worden. Ik volgde diverse opleidingen in de transpersoonlijke therapie. Transpersoonlijke therapie is een therapie waarbij ervaringen kunnen optreden, die de grenzen van de persoonlijkheid overstijgen, zoals bijvoorbeeld eenheidservaringen. Sinds 1976 ben ik actief in de therapiewereld. Gedurende die periode ben ik langzamerhand gekomen tot een stijl van werken die ik Bevrijdend Ademwerk noem. Bevrijdend Ademwerk borduurt verder op de transpersoonlijke benadering en gebruikt dezelfde methoden, die voornamelijk ervarings-en lichaamsgericht werken. Hierbij wordt de mens als totaliteit van lichaam, geest en ziel benaderd. Deze methoden zijn direct, dichtbij, intensief en diepgaand. Steeds meer mensen vragen specifiek naar lichaams-en ervaringsgerichte therapie . Want praten doen ze al jaren en meestal in vruchteloze vicieuze cirkels.

Praktijkinformatie

Het adres van mijn praktijk is: St.Bonifatiusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Dit is tevens het Postadres. Telefoon: 070-3200035. Email: willemovervliet@gmail.com INGbank NL07INGB0005758493. In mijn Praktijk geef ik voornamelijk voorlichting,individuele sessies,groepswerk, bijscholing, supervisie en een beroepsopleiding. Het telefoonnummer van de Praktijk is 070-3200035. Alle telefonisch contact loopt via dit vaste nummer. Ik ben niet mobiel bereikbaar. Ik ben telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9.00-10.00 uur en van 18.00-19.00 uur. Deze uren zijn speciaal voor informatie en het maken van afspraken. Je krijgt mij dan rechtstreeks aan de lijn. Als je mij op andere uren belt dan krijg je bijna altijd het antwoordapparaat. Ik ben dan meestal aan het werk in de Praktijk. In dit geval kun je je naam inspreken en tevens je telefoonnummer en welke tijd je bereikbaar bent. Meestal bel ik dezelfde dag nog terug. De Praktijk is goed te bereiken met het openbaar vervoer zowel vanuit de richting Leiden (bus 45) als uit Den Haag (Bus 46 & 45). Ook met eigen vervoer goed bereikbaar, bovendien voldoende en gratis parkeergelegenheid
Klik hier om de locatie van mijn praktijk te bekijken

Orientatiegesprek

In dit gesprek gaat het er om jouw hulpvraag en/of wens duidelijk te krijgen. Goede afstemming van jouw vraag en/of wens en mijn aanbod is daarbij belangrijk. Uiteraard is dit gesprek ook bedoeld om te kijken of het 'klikt' tussen ons en of we beiden het gevoel hebben dat ik jou iets te bieden heb. Mocht dit het geval zijn dan kunnen we besluiten of we met elkaar een aantal sessies aangaan, in principe minimaal drie. Hierna evalueren we en kijken we of het wenselijk is om een aantal vervolgsessies te doen. Ondanks dat alle vormen van Bevrijdend-Ademwerke vergeleken bij sommige andere therapieen snel werken, heb ik in mijn twintig jaar praktijkervaring inmiddels ondervonden dat er meestal een aantal sessies nodig zijn om datgene wat in het verleden onverteerbaar is gebleken te verwerken. Het blijkt niet mogelijk te zijn alles tegelijk te verwerken. Je verwerkt in elke sessie een gedeelte, een laagje. Iedere sessie is steeds weer nieuw, je laat elke keer weer omhoog komen, wat omhoog komt. En ieder stukje wat omhoog komt zou je kunnen omschrijven als een onverteerd stukje in psyche wat rijp is om te verwerken. Zo verwerk je je verleden stukje bij beetje.